Satış Sözleşmesi

KULLANICI SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1-) KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, müşteriye satışının yapıldığı konaklama servislerinin ifa şekli ile tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
2-) FİYAT VE ÖDEME ŞEKLİ

Verilen hizmetlerin toplam fiyatına tüm vergiler dahildir.
Bu bedel hizmeti sağlayan tedarikçinin (konaklama sağlayan kurumun) belirlediği ödeme şekline göre
2-1. Rezervasyon anında kredi kartı ile veya
2-2. EFT/Havale ile belirtilen banka hesaplarına
2-3. İlgili konaklama hizmeti anında ödenebilir.


3-) HİZMET TANITIM BİLGİLERİ

Konaklama hizmetinin detaylı tanıtımı, hizmet ile ilgili tanıtım sayfasında mevcuttur.

4-) DEVİR

Yapılan konaklama hizmetlerinde devir hakkı hizmet sağlayıcının belirlediği kurallara göre sağlanır ; bu durumda müşteri en az 7 gün önceden durumu bildirmelidir.

5-) İPTAL VE DEĞİŞİKLİK

Doğrudan, internet, telefon veya diğer iletişim araçları ile kuruma önceden rezervasyon yaptıranlardan,
5- 1 Bir günlük konaklama ücreti nakit veya kredi kartı veya kurum banka hesap numarasına yatırılmak suretiyle tahsil edilir.
5- 2 Konaklama rezervasyonlarını mazeretleri nedeniyle iptal ettirmek isteyenlere, konaklama tarihinden 3 gün önce kuruma bildirilmesi halinde tahsil edilen ücret iade edilir.
5- 3 Konaklama mücbir sebeplerle erken sonlandırılmak istendiğinde ve en geç saat 10.00 itibariyle kuruma bildirildiğinde, konaklanmayacak günlere ait ücret iade edilir.
5- 4 Rezervasyon iptali usulüne uygun yapılmadığı takdirde ücret iade edilmeyerek kuruma gelir kaydedilir ve rezervasyon kurum tarafından iptal edilir.

Yukarıdaki işlemler haricinde hiçbir türlü rezervasyon alınmayacaktır

6-) ÖĞRETMENEVİNİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ

Manisa Öğretmenevi ‘nin haklı nedenler olmaksızın keyfi olarak sözleşmeyi feshetmesi halinde, müşteri uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur. Ayrıca, Manisa Öğretmenevi , müşterinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri ve müşteriyi borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde müşteriye iade eder.
Sözleşmenin feshinin, Manisa Öğretmenevi gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen, mücbir sebeplerden kaynaklanması halinde müşterinin tazmin hakkı doğmaz.

7 -) BİLDİRİM SÜRESİ

Müşteri, sözleşmenin ifa edilmediğini ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde ilgili hizmet sağlayıcısına ve Manisa Öğretmenevi‘ne bildirmek zorundadır.
9-) SORUMLULUK

Manisa Öğretmenevi , sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ifa edilmemesinden ya da gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı sorumludur. Ancak sözleşmenin ifa edilmemesi ya da gereği gibi ifa edilmemesi müşterinin veya 3.kişilerin kusuruna veya mücbir bir sebebe dayanıyorsa, öğretmenevi sorumlu tutulamaz.
10-) MÜCBİR SEBEPLER

Manisa Öğretmenevi , her türlü olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, fırtına, savaş, savaş ihtimali, tabi afetler, devletler arası ilişkilerde yaşanan değişiklik ve olumsuz gelişmeler, halk hareketleri, öngörülemez teknik hususlar, iflas, mücbir sebepler gibi iradesi dışında oluşan sebeplerden dolayı konaklamayı iptal veya tehir edebilir. Bu durumda Manisa Öğretmenevi hiçbir şekilde sorumlu değildir ve müşteri hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

11-) BAGAJ

11.1 Kokan , akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, öğretmenevine alınmaz.
11.2 Manisa Öğretmenevi personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin konaklamanin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının %50; si kaybolan eşya sahibine ödenir. Manisa Öğretmenevi müşteri tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok konaklamanin bedeli kadar sorumludur.

12-) DİĞER HÜKÜMLER

12.1 Müşterinin, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle öğretmenevini terk etmesi halinde, öğretmenevini terk ettiğini Manisa Öğretmenevi yetkilisine sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde müşteri öğretmenevini terk etmiş sayılmış ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.
12.2 Müşterinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli müşterinin özen borcudur. müşteri’ nin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
12.3 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu konaklamaye katılan müşteri (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri müşteri(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle müşteri (ler) in öğretmenevinin aleyhine dava ve takipler ve öğretmenevinin müşteriye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde öğretmenevinin sözleşmede imzası bulunan müşteri(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. müşteriler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, öğretmenevide bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.


13-) YÜRÜRLÜK

Müşteri bu sözleşmede bahsi geçen hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, fiyatların geçerlilik tarihi ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
İş bu sözleşme müşterinin onaylaması ile yürürlüğe girecek olup taraflarca yürürlük tarihinin onaylama tarihi olacağı kabul edilmektedir. Müşteri bu sözleşmeyi okumadan ve onaylamadan web sistemi içerisinde kademe atlayamayacak olup bu sözleşmeyi okumak mecburiyetindedir. Bu sözleşme hizmetin müşteri tarafından alınması ve tüketilmesi ya da herhangi bir şekilde iptale konu olması halinde son bulur.

14-) YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Manisa mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.
Yukarda belirtilen ve on dört maddeden oluşan öğretmenevi konaklama tüm maddeleri, taraflar arasında müzakere edilerek kendi özgür iradeleri ile düzenlenmiştir.